lunes, 1 de marzo de 2021

Siete poemas de Daniel Faria

Daniel Faria naixió en Baltar, chiquet lugarón portugués, en 1971. Estudió Teolochía n’a Universidat Catolica, y se lizenzió más tardi en Estudios Portugueses n’a Universidat d’Oporto. Dende nino sintió a vocazión sacerdotal y, en 1971, ingresó n’o monesterio São Beneditino en Vitória pa, en 1998, pasar t’o monesterio de Singeverga, en Opporto do moriría o 9 de chuño de 1999 dimpués d’un azidén.
Publicó en vida os libros Uma Cidade com Muralha (1991), Oxálida (1992), A Casa dos Ceifeiros (1993), Explicação das Árvores e de Outros Animais (1998) e Homens Que São Como Lugares Mal Situados (1998), y, en publicazión postuma, Legenda para uma casa habitada y Dos Líquidos, os dos en l’año 2000.
Siete poemas suyos:


D’AS MAGNOLIAS

Sabes, letor, que somos os dos n’a mesma pachina
Y aproveito lo feito de que i sigas plegau agora
Pa esplicar-te cómo veigo o creixer d’una magnolia.
A magnolia creix n’a tierra que chafas —puez pensar
Que te digo cualcosa innezesaria, pero podeba aber-te dito, creye-me
Que a magnolia te creix como un libro entre as manos. U millor,
Que a magnolia —y ixa ye a verdat— creix siempre
A tamas de nusatros.
Ista radiz pa la parola que ella arrulló n’o poema
Puet bien sinificar que n’a rama que se queda d’ixe costau
A flor que se ubre ya ye un poquet de tu.
Y a flor que t’ofreixco,
Anque la refuses
Nunca no la podré conoixer, ni ya más, por muito que l’ame,
La culliré.

A magnolia estendilla cuentr’a mía escritura a tuya uembra
Y yo tento n’a uembra d’a magnolia como si tocase a tuya mano.
DAS MAGNÓLIAS

Sabes, leitor, que estamos ambos na mesma página
E aproveito o facto de teres chegado agora
Para te explicar como vejo o crescer de uma magnólia.
A magnólia cresce na terra que pisas —podes pensar
Que te digo alguma coisa não necessária, mas podia ter-te dito, acredita
Que a magnólia te cresce como um livro entre as mãos. Ou melhor,
Que a magnólia —e essa é a verdade— cresce sempre
Apesar de nós.
Esta raiz para a palavra que ela lançou no poema
Pode bem significar que no ramo que ficar desse lado
A flor que se abrir é já um pouco de ti.
E a flor que te estendo,
Mesmo que a recuses
Nunca a poderei conhecer, nem jamais, por muito que a ame,
A colherei.

A magnólia estende contra a minha escrita a tua sombra
E eu toco na sombra da magnólia como se pegasse na tua mão.
ESPLICAZIÓN D’A GRAVEDAT

A lei d’as cosas ye cayer
Preguntando-se:
Solo que o paixaro vive pa o volito.
Cuan se posa ye igual como l’ombre que s’asienta
Pa pensar.
L’ombre piensa que res ye más fondo
Que dimpués de Dios os fillos y os tierratremos.
EXPLICAÇÃO DA GRAVIDADE

A lei das coisas é tombar
Interrogando-se:
Só o pássaro vive para o voo.
Quando pousa é igual ao homem que se senta
Para pensar.
O homem pensa que nada é mais profundo
Que depois de Deus os filhos e os sismos.

OMBRES QUE SON como puestos malamén situgaus
Ombres que son como casas saqueadas
Que son como sitios defuera d’os mapas
Como piedras defuera d’o suelo
Como ninos popiellos
Ombres sinde fuso orario
Ombres alticamaus sinde bruxula do reposar

Ombres que son como mugas invadidas
Que son como caminos fortificaus
Ombres que quieren cruzar os alcorzes sofocaus
Ombres solfataus por toz os destinos
Desemplegaus d’as suyas vidas

Ombres que son como a negazión d’as estratechias
Que son como os amagatons d’os paqueters
Ombres engarcholaus ubrindo-se con cochillos

Ombres que son como daños irreparables
Ombres que son sobreviviens vivos
Ombres que son sitios esbarraus
D’o puesto

HOMENS QUE SÃO como lugares mal situados
Homens que são como casas saqueadas
Que são como sítios fora dos mapas
Como pedras fora do chão
Como crianças órfãs
Homens sem fuso horário
Homens agitados sem bússola onde repousem

Homens que são como fronteiras invadidas
Que são como caminhos barricados
Homens que querem passar pelos atalhos sufocados
Homens sulfatados por todos os destinos
Desempregados das suas vidas

Homens que são como a negação das estratégias
Que são como os esconderijos dos contrabandistas
Homens encarcerados abrindo-se com facas

Homens que são como danos irreparáveis
Homens que são sobreviventes vivos
Homens que são sítios desviados
Do lugarOMBRES QUE TREBALLAN baixo a lampa
D’a muerte
Que alfonsan en ixa luz pa mirar-se qui alumbra
A fuen d’os suyos días

Ombres muito doblaus por o pensamiento
Que vienen a bonico como qui baixa
As persianas
Pa mirar-se n’o escuro l’amaneixer

Ombres que alfonsan de día a día o pensamiento
Que treballan n’a uembra d’a copa zerebral
Que briban a piedra d’a locura cuan muelguen as ninetas d’os uellos
Ombres de raso blancos que ubren a cabeza
Buscando ixa piedra definida

Ombres de cabeza ubierta esposada a o pensamiento
Libre. Que vienen a bonico a ubrir
Un puesto do amaneixca.
Ombres que se posan a veyer un maitino
Que alfonsan un puesto
Ent’a salida.


HOMENS QUE TRABALHAM sob a lâmpada
Da morte
Que escavam nessa luz para ver quem ilumina
A fonte dos seus dias

Homens muito dobrados pelo pensamento
Que vêm devagar como quem corre
As persianas
Para ver no escuro a primeira nascente

Homens que escavam dia após dia o pensamento
Que trabalham na sombra da copa cerebral
Que podam a pedra da loucura quando esmagam as pupilas
Homens todos brancos que abrem a cabeça
À procura dessa pedra definida

Homens de cabeça aberta exposta ao pensamento
Livre. Que vêm devagar abrir
Um lugar onde amanheça.
Homens que se sentam para ver uma manhã
Que escavam um lugar
Para a saída.

VOZ EN L’AIRE pasando entre polvera
Edifizio
Árbol en atro poema

Me quedo a la uembra d’o vitau y d’o sustento en l’agüerro
Y impeltro a luz
En tot lo que nombro

VOZ NO VENTO passando entre poeira
Edifício
Árvore noutro poema
Fico à sombra da vide e do esteio no Outono

E enxerto a luz
Em tudo o que nomeio


ESAMINEMOS TAMIÉN a escritura
O suelo negro dixau por o fuego
O mecanismo parellano a las cremadas
Dixando a tierra aladrable n’a suya devastazión.
Tot isto intresa pa que reprengamos a piedra do ye escrita
A parola nueva
A piedra do zercula a sangre.
Mientres preguntas por as diez parolas
Fica a boca n’a parola liquida
Esamina o corazón de carne en puesto d’a escritura antiga
O verbo do churrea a parola inzesán

Bi ha dentro d’ella una piedra nunzial
EXAMINEMOS TAMBÉM a escrita
O solo negro deixado pelo fogo
O mecanismo semelhante às queimadas
Deixando a terra arável na sua devastação.
Tudo isto interessa para retomarmos a pedra onde está escrita
A palavra nova
A pedra onde corre o sangue.
Enquanto perguntas pelas dez palavras.
Põe a boca na palavra líquida
Examina o coração de carne em vez da escrita antiga
O verbo onde jorra a palavra incessante

Há dentro dela uma pedra nupcial
TIENGO PENA por tot lo que muere
Como tiengo terror por cada nuei que caye.
Cómo podié olbidar o camino ta defuera?

Infeliz pos olbidé as endrezeras d’a caza.
Mincharé yerba? Sol? Mincharé estepas y estepas
por arder?

Me voy a meter a mesa y esperar.

Tiengo pena por toda ausenzia no nunziada
Chiré a luz por toda a casa y electrifiqué a voz
agora puedo amplar a clarior d’os chilos.

Puedo fer traña n’o fuego: sé o ritmo d’a mano esauta
que fa a o pueblo travesar xuto o interior de l’augua.

Me voy a posar a la mesa. Voy a dixar enfredir a chenta.
Fer-me cargo que soi esperando.TENHO AFLIÇÃO por tudo o que morre
Como tenho pavor por cada noite que cai.
Como fui esquecer o caminho para fora?

Infeliz que esqueci as sendas da caça.
Comerei erva? Sol? Comerei estepes e estepes
A arder?

Vou-me pôr à mesa e esperar.

Tenho aflição por toda a ausência não anunciada
Acendi a luz por toda a casa e electrifiquei a voz
Agora posso ampliar o clarão dos gritos.

Posso abrir trilhos no fogo: sei o ritmo da mão exacta
Que fez o povo atravessar enxuto o interior da água.

Vou-me encostar à mesa. Vou deixar arrefecer a comida.
Fazer de conta que estou a esperar.

jueves, 11 de febrero de 2021

Seamus Heaney de nuevas. Atros zinco poemas suyos. Parolas chustas, prezisas, esautas; y, de vez, parolas multiples: «estazions» que en son de ferrocarril y de calvario, «definizión» que ye sinificau y ye nitidez, presens que son continos como un río u como un tiempo gramatical, revoluzionarios de 1790 que tornan a morir en 1990, «normalidaz» que se repiten porque en repetir-sen cambian. Y aliterazions y pentametros iambicos y silabas contadas y poemas en prosa.

De nuevas Seamus Heaney. Atros zinco poemas suyos:

 

 

DIFUERA D’ISTE MUNDO

 

                        En memoria de Czeslaw Milosz

 

Como toz os atros, yo acochaba a cabeza

durante a consagrazión d’o pan y o vino,

puyaba os uellos ent’a ostia devantada y o cáliz devantau,

creyeba (siga o que siga o que ixo sinifique) que suzedeba un cambio.

Iba enta l’altar y rezibiba o misterio

n’a luenga, tornaba t’o mío puesto, zarraba os uellos ascape, feba

un auto d’aizión de grazias, ubriba os uellos y sentiba

que o tiempo empenzipiaba de nuevas.                                                       

Nunca no bi abió una eszena

en que yo discutise isto con yo mesmo u con belatro.

A perdua de fé suzedió difuera d’o eszenario. Sin’embargo no puedo

dixar de respetar parolas como «aizión de grazias» u «ostia»

u mesmo «oblea de comunión». Tienen una eterna

palidez y atrayen, firme entabaixo, como l’augua d’un pozo.

 

 

 

OUT OF THIS WORLD

 

                        in memory of Czeslaw Milosz

 

Like everybody else, I bowed my head

during the consecration of the bread and wine,

lifted my eyes to the raised host and raised chalice,

believed (whatever it means) that a change occurred.

I went to the altar rails and received the mystery

on my tongue, returned to my place, shut my eyes fast, made

an act of thanksgiving, opened my eyes and felt

time starting up again.

There was never a scene

when I had it out with myself or with an other.

The loss of faith occurred off stage. Yet I cannot

disrespect words like ‘thanksgiving’ or ‘host’

or even ‘communion wafer.’ They have an undying

pallor and draw, like well water far down.

 

 

 

 

 

 

PA BERNARD Y JANE MCCABE

 

O leito d’o río, ixeco de tot, meyo pleno de fuellas.

Nusatros, escuitando un río n’os árbols.

 

 

 

FOR BERNARD AND JANE MCCABE

 

The riverbed, dried-up, half full of leaves.

Us, listening to a river in the trees.

 

 

 

 

 

 

VIACHE NOCTURNO

 

As uloretas d’a normalidat

yeran nuevas n’o viache nocturno a traviés de Franzia:

pluya y yerba y selvas en l’aire

feban voladas caliens en l’auto ubierto.

 

Os postes indicadors emblanquiaban implacablemén.

Montrueil, Abbéville, Beauvais

se prometeban, prometeban, veniban y se’n iban,

cada puesto guarenziaba o cumplimiento d’o suyo nombre

 

Una cosechadera treballaba chemecosa y tardi

porgando simiens d’un costau a l’atro d’as suyas luzes.

Un fuego en bel bosque se cremaba sinde flama.

A l’arreu, os chiquez cafés zarraban.

 

Pensé en tu de contino

mil millas ent’o sur, do Italia

meteba o lomo a Franzia n’a esfera escureixida.

A tuya normalidat allí se i renovó.

 

 

 

NIGHT DRIVE

 

The smells of ordinariness

Were new on the night drive through France:

Rain and hay and woods on the air

Made warm draughts in the open car.

 

Signposts whitened relentlessly.

Montrueil, Abbéville, Beauvais

Were promised, promised, came and went,

Each place granting its name’s fulfilment.

 

A combine groaning its way late

Bled seeds across its work-light.

A forest fire smouldered out.

One by one small cafés shut.

 

I thought of you continuously

A thousand miles south where Italy

Laid its loin to France on the darkened sphere.

Your ordinariness was renewed there.

 

 

 

 

 

 

EN TOOMEBRIDGE

 

            Do l’augua plana

se sobreixeba por denzima d’a entibadera de Lough Neagh

como si fuese plegada n’un canto d’a plana tierra

y cayese brilando n’o contino

presén d’o río Bann.

 

            Do gosaba estar o puesto de control.

Do enforcón a o choven rebelde n’o 98.

Do los ions negativos n’o zielo ubierto

pa yo i son poesía. Como d’antes,

o tarquín y a plata d‘a enguila enfurnida

 

 

 

AT TOOMEBRIDGE

 

            Where the flat water

Came pouring over the weir out of Lough Neagh

As if it had reached an edge of the flat earth

And fallen shining to the continuous

Present of the Bann.

 

            Where the checkpoint used to be.

Where the rebel boy was hanged in ’98.

Where negative ions in the open air

Are poetry to me.  As once before

The slime and silver of the fattened eel

 

 

 

 

 

 

            AS ESTAZIONS D’O UESTE

 

            N’a mía primer nuei n’a Gaeltacht a viella me fabló en anglés: «I serás bien».
Me posé n’o canto d’una cama en tiñeblas, escuitando a traviés d’a paret un irlandés fluiu,
con a querenzia d’una parla que abié d’estirpar.

            Yera plegau n’o ueste pa inalar l’orache absoluto. Os visionarios soflaban n’a mía cara una ulor a cazuelas de rancho, mesclaban o polvo d’as fuesas d’os revoluzionarios con a ixaliva d’ayuno d’o nuestro credo y unchibann os míos labios. Ephete, m’aprezisaban. Me posaba royo pero no maniaba que unas pocas parolas.

            Tapoco no baixaba garra don de lenguas n’os míos días en ixa cambra d’alto cuan tot arredol pareixeba profetizar. Recordaría sind’embargo as estazions d’o ueste, arena blanca, dura peña, luz puyando como a suya definizión por denzima de Rannafast y Errigal, Annaghry y Kincasslagh: nombres portátils como piedras d’altar, elementos azimos.

 

 

 

            THE STATIONS OF THE WEST

 

            On my first night in the Gaeltacht the old woman spoke to me in English: 'You will be all right.' I sat on a twilit bedside listening through the wall to fluent Irish, homesick for a speech I was to extirpate.
            
I had come west to inhale the absolute weather. The visionaries breathed on my face a smell of soup-kitchens, they mixed the dust of croppies' graves with the fasting spittle of our creed and anointed my lips. Ephete, they urged. I blushed but only managed a few words.

            Neither did any gift of tongues descend in my days in that upper room when all around me seemed to prophesy. But still I would recall the stations of the west, white sand, hard rock, light ascending like its definition over Rannafast and Errigal, Annaghry and Kincasslagh: names portable as altar stones, unleavened elements.  

martes, 3 de noviembre de 2020

Zinco poemas d'Antonella Anedda

Antonella Anedda naixió en Roma en 1955. De familia sardo-corsa, pasó a suya infanzia entre Roma y Zerdeña. Ye profesora, tradutora poeta y sayista. Reconoixida internazionalmén, a suya obra ha oteniu importans premios y ye estada traduzida a diferens lenguas. Antonella Anedda escribe tamién en sardo nuorés.
Cuatre poemas suyos en italiano y un atro en sardo:
 
                                     Irgendwo in Rußland ist meine Seele.
                                                           Gertrud Kolmar
 
En bel puesto de Rusia esiste a mía alma
si alma se clama
iste escuitar d’o cuerpo a gargamela plena: voz y libros
libros pareixius a fierros entre as piedras d’un mon
metals sobre os que posar os piez a bonico.
Antonzes, no solo papel imáchens:
estepa, esturraz, esquillas
pero en ixe salir d’o cuerpo dende a infanzia
colors escoscadas como nunca suzede dende ninos
no pas un dios sino un rastro n’as cosas
como si a cada forma le podésenos sacar o suyo siello.
 
Talmén l’alma no esiste, pero esisten os suyos puestos
a distanzia: verstas a recorrer entazaga
una lengua capaz de dizir o que preta
soniu, frontalidat, selvaticas radizes
alentada de plana
sí alentada por l’estreito d’una isla
y n’o puesto d’as rimas
o ritmo d’un pensamiento
nunca no udito
inaudito
como siempre ye mirar conzisión en l’altaria.
 
 
 
                                    Irgendwo in Rußland ist meine Seele.
                                                                      Gertrud Kolmar
 
In qualche luoco in Russia esiste la mia anima
se anima si chiama
questo ascolto del corpo a gola tesa: voce — e libri
libri simili a ferri tra le pietre di un monte
metalli su cui posare i piedi lentamente.
Dunque non solo carta — immagini:
steppa, slitta, sonagliera
ma in quell'uscire del corpo dall'infanzia
colori netti come mai accade da bambini
non un dio ma un'orma nelle cose
come se a ogni forma potessimo levare il suo sigillo.
 
Forse l'anima non esiste ma esistono i suoi luoghi
la distanza: verste da percorrere a ritroso
una lingua capace di dire ciò che preme
suono, frontalità, selvatiche radici
respiro di pianure
sì respiro — per lo stretto di un'isola
e al posto delle rime
il ritmo di un pensiero
mai udito
inaudito
como sempre è cercare concisione nell'altezza.
 
 
 
 
 
CORO
 
Somos a pantalla, o cuerpo, ista luz
que talla l’escritura.
Somos l’alfabeto que escolore.
Ves-te-ne digo a la parola
cosa dudosa dixa-me
esborra-me lugo a yo mesma
fe que un’atra te prenga y te reculla
que me libere d’o tiempo
y no faiga cosa d’a mía persona
la prive como quiere de lamento
l’escave un vueito ubierto solo a l’aire.
 
 
 
 
CORO
 
Siamo lo schermo, il corpo, questa luce
che taglia la scrittura.
Siamo l’alfabeto che scolora.
Vattene dico alla parola
cosa dubbiosa lasciami
cancella subito me stessa
fai che un’altra ti prenda e ti raccolga
che mi sgombri dal tempo
e faccia nulla della mia persona
la privi come vuole di lamento
le scavi un vuoto aperto solo al vento.                    
 
 
 

 
 
UNA NUEI D’IBIERNO N’A ZIUDAT
 
Agora ha dixau de plever. Dende a finestra o mundo ye a gotas:
un rostro sinde naso, uellos, labios. Solo que istas menutas glarimas
sobre as casas y os árbols. Una en particlar s’esclareix
do beluno plora n’o suyo sillón,
acotraziau, aturau solo inzierto si a casa se pareix
a aquellas que abitó n’o pasau y que trafuca.
 
No ye por recosiros que plora, sino por o peso entero
d’a pluya, como si el fues o teito
que aguanta y s’escrosta.
Como si l’entero edifizio, rinchau d’augua y piedra,
revelase una ofensa.
 
Una creatura puet anguniar-se por isto, pasar desorada a nuei
u repetir n‘o suenio a desolazión. Estar en un espaldadero.
Permaneixer-bi allí entre a tierra, n’a pluya que vien.
 
 
 
 
UNA SERA D'INVERNO IN CITTÀ
 
Ora ha smesso di piovere. Dalla finestra il mondo è a gocce:
un viso senza naso, occhi, labbra. Solo queste minute lacrime
sugli alberi e le case. Una in particolare si rischiara
dove qualcuno piange sulla sua poltrona
composto, fermo solo incerto se la casa somigli
a quelle che abitò in passato e che confonde.
 
Non è di nostalgia che piange, ma per il peso intero
della pioggia, come se lui fosse il tetto
che sopporta e si scrosta.
Come se l’intero palazzo, gonfio di acqua e pietra
rivelasse un’offesa.
 
Una creatura può crucciarsi per questo, passare sveglia la notte
o replicare nel sogno la desolazione. Essere in un burrone.
Stare lì tra la terra, nella pioggia che viene.
 
 
 
 
 
MOSICA
 
No son nobles as cosas que nombro con poesía:
son debaixo d’o paladar, atentas, consziens solo d’a calor,
inorans d’a lengua.
Si escuitan, sienten o movimiento, a onda d’un leco,
que porta royas letras, destinos y un revolvino de vozes
tresbatidas —como siempre— n’o que ye fosco y bofo.
Conque de nuevas digo: árbols millor platanos,
atrayius por l’augua y sustenius n’os cantos d’as piedras.
Isto sí que ye difícil: cantar-ne a bonico o miraglo,
ixe peso n’a luz, ixa uembra
que se cruza con o tiempo y esclata n’a ulor d’o prau.
Tot ye cuerpo que l’alma alcanza con retardo
pero resplandeix l’agüerro n’a cantonada y a parola se forma
con o ritmo que debe: a borrillons, a vueitos,
a gorgollons dintro d’os sieglos.
Y no ye a mosica que dizes sino un rudio de vaixiella, de pedregada
que truca cuentr’os muros.
 
 
 
MUSICA
No son nobili le cose che nomino in poesia:
stanno sotto il palato, attente, coscienti solo del caldo
ignare della lingua.
Se ascoltano, sentono il moto, l'onda di un eco
che porta rosse lettere, destini, e un turbine di voce
smarrite —como sempre— in ciò che è cupo e cavo.
Dunque di nuovo dico: alberi —anzi— platani
attirati dall'acqua e sostenutti ai bordi dalle pietre.
Questo sì è difficile: cantarne piano il miracolo
quel peso nella luce, quell' ombra
che s'incrocia col tempo e divampa sull' odore del prato.
Tutto è corpo che l'anima raggiunge con ritardo
ma sfolgora l'autunno in cantuccio e la parola si forma
con il ritmo che deve: a grummi, a vuoti
a scatti dentro i secoli.
E non è la musica che dici, ma un rombo di stoviglie, di grandine
che batte contro i muri.
 
 
 
                                   
 
LENGUAS
 
De cabo cuan foi servir una lengua mía
la invento masando-la n’o pasau
la entrego solo que en traduzión
 
 
 
LIMBAS
 
Onzi tando naro una limba mia
da inbentu in impastu a su passado
da dongu solamenti in traduzione 

martes, 20 de octubre de 2020

Cuatre poemas de Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini naixió o 5 de marzo de 1922 en Bolonia, Italia, y morió asesinau en Ostia, Italia, o 2 de noviembre de 1975. Catolico y marxista y omosesual, a suya obra, ye una critica a la cultura dominán y a os dogmatismos. Pier Paolo Pasolini dirichió belunas d’as peliclas más destacadas d’o zine italiano d’o sieglo XX. El siempre se consideró poeta. Tamién estió periodista, pintor, filosofo, novelista, lingüista, tradutor y sayista.

Cuatre poemas suyos; dos en friulano, dos en italiano:

 

 

O DÍA D’A MÍA MUERTE

 

En una ziudat, Trieste u Udine,

por un paseyo de telleras,

de primavera, cuan cambeen

de color as fuellas,

cayeré muerto

baixo o sol que crema,

royo y alto,

y zarraré os parpiellos

dixando o zielo n’a suya fuga.

 

Baixo una tellera tibia de verde,

cayeré n’o negro

d’a mía muerte que esparde

as telleras y o sol.

Os buenos chóvens

correrán en aquella luz

que acabo de perder,

fuyindo d’as suyas escuelas,

con os rizos sobre a fren.

 

Yo seré agún choven,

con una camisa clara,

y os dulzes cabellos plevendo

sobre l’amargo polvo.

Seré agún calién

y un mozet, correndo por o gudrón

tibio d’o paseyo,

me posará una mano

sobre l’alda de cristal.

 

 

 

 

IL DÌ DA LA ME MUÀRT

 

Ta na sitàt, Trièst o Udin,

ju par un viàl di tèjs,

di vierta, quan’ ch’a mùdin

il colòur li fuèjs,

i colarài muàrt

sot il soreli ch’al art

biondu e alt

e i sierarài li sèjs,

lassànlu lusi, il sèil.

 

Sot di un tèj clìpit di vert

i colarài tal neri

da la me muàrt ch’a dispièrt

i tèjs e il soreli.

I bièj zovinùs

a coraràn ta chè lus

ch’i ài pena pierdùt,

svualànt fòur da li scuelis

cui ris tal sorneli.

 

Jo i sarài ‘ciamò zòvin

cu na blusa clara

e i dols ciavièj ch’a plòvin

tal pòlvar amàr.

Sarài ‘ciamò cialt

e un frut curìnt pal sfalt

clìpit dal viàl

mi pojarà na man

tal frin di cristàl.

 

 

 

 

 

UBRO ENTA UN BLANCO MAITINO DE LUNS

 

Ubro enta un blanco maitino de luns

a finestra, y a carrera indiferén

furta entre a suya luz y entre os suyos remors

a mía presenzia estrania entre os ventanos.

Iste mover-me… en días toz difuera

d’o tiempo que pareixeba adedicau

a yo, sinde tornadas ni aturadas,

espazio tot acaramullau por o mío estau,

cuasi una estensión d’a vida

mía, d’a mía calor, d’o mío cuerpo …

y se ye interrumpiu… Soi en un atro tiempo,

un tiempo que disposa os suyos maitinos

en ista carrera que me miro, ignoto,

ista chen fruito d’atra istoria...

 

 

 

APRO SU UN BIANCO LUNEDÌ MATTINA

 

Apro su un bianco lunedì mattina

la finestra, e la strada indifferente

ruba tra la sua luce e i suoi rumori,

la mia presenza rada tra le imposte.

Questo muovermi… in giorni tutti fuori

dal tempo che pareva dedicato

a me, senza ritorni e senza soste,

spazio tutto colmo del mio stato,

quasi un’estensione della vita

mia, del mio calore, del mio corpo…

e s’è interrotto. . . Sono in un altro tempo,

un tempo che dispone i suoi mattini

in questa strada che io guardo, ignoto,

questa gente frutto d’altra storia

 

 

 

 

 

DANZA DE NARZISO

 

 

Soi negro d’amor,

ni reiseñor ni mesache,

tot entero como una flor

deseyando sinde deseyo.

 

M’he devantau entre as brioletas

mientres esclareixeba

cantando un canto olbidau

n’a nuei igual.

M’he dito: «Narziso!»,

y un espritu con o mío rostro

escureixeba a yerba

con o claror d’os suyos rizos.

 

 

 

DANSA DI NARCÌS

 

Jo i soj neri di amòur

né frut né rosignòul

dut intèir coma un flòur

i brami sensa sen.

 

Soj levat ienfra li violis

intant ch'a sclariva,

ciantànt un ciant dismintiàt

ta la not vualiva.

Mi soj dit: "Narcìs!"

e un spirt cu'l me vis

al scuriva la erba

cu'l clar dai so ris.

 

 

 

 

 

 

YO SOI UNA FUERZA D'O PASAU

 

Yo soi una fuerza d'o Pasau.

Solo que n’a tradizión ye o mío amor.

Viengo d’as enruenas, d’as ilesias,

d’os retablos, d’os lugars 

albandonaus n’os Apeninos u os Prealpes

do vivión os chirmanos.

Dondío por a Tuscolana como un varrenau,

por l’Appia como un can sind’amo.

U me miro os luscos, os maitinos

en Roma, n’a Ciociaria, n’o mundo,

como os primers autos d’a Postistoria

t’os que i voi, por previlechio de naiximiento,

dende o canto estrimero de bella edat 

apedecada. Mostroso ye qui ye naixiu

d’as entrañas d’una muller muerta.

Y yo, feto adulto, garimbolío

más moderno que toz os modernos

mirando chirmanos que ya no i son.

 

 

 

IO SONO UNA FORZA DEL PASSATO

 

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d'altare, dai borghi

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l'Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io assisto, per privilegio d'anagrafe,

dall'orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più.